Regulamin

REGULAMIN

 
 
 

§ 1 Postanowienia ogólne

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

§ 3 Płatności

§ 4 Odbiór osobisty

§ 5 Dostawa

§ 6 Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

§ 7 Reklamacje

§ 8 Odstąpienie od umowy

§ 9 Postanowienia końcowe

.

§ 1 Postanowienia ogólne

.
Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień na stronie internetowej NASZESLUBNE.PL, ich realizacji, odbioru produktów oraz reklamacji.
 
Właścicielem strony NASZESLUBNE.PL  (zwanym dalej „Wykonawcą”) jest firma:
 .
Captor Marek Łodyga
ul. Mireckiego 13A/7D
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 822 214 34 19
.
Niniejszy Regulamin stanowi umowę między Wykonawcą a Zamawiającym.
 .

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

 .
 1. Zamówienia można składać osobiście lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.
 2. Zawarcie umowy (złożenie zamówienia) następuje w chwili dostarczenia przez Klienta wszystkich danych oraz plików niezbędnych do realizacji umowy.
 3. Kolejność realizacji zamówień jest zgodna z datą ich przyjęcia.
 4. Minimalna ilość zamawianych zaproszeń wynosi 20 sztuk (mniejszą ilość liczymy za 20 sztuk). Na stanie mamy także dostępne zaproszenia do ręcznego wypisywania.
 5. Minimalna ilość domawianych zaproszeń w przypadku zamówień składanych przez Internet wynosi 10 sztuk.
 6. Wykonawca zakłada, że dostarczone przez Zamawiającego materiały (treści, listy gości, zdjęcia itp.) są wolne od błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, literówek, czy też błędów w danych; zdjęcia natomiast mają odpowiednią rozdzielczość.
 7. Projekt zaproszenia Wykonawca wysyła zwykle w ciągu 2 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia. Jeśli w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający nie otrzyma projektu wówczas prosimy o kontakt telefoniczny.
 8. Po otrzymaniu projektu Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich treści pod kątem występowania ewentualnych błędów (w zamieszczonych danych, błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych oraz literówek) oraz rozkładu tekstu.
 9. W przypadku nie stwierdzenia usterek Zamawiający jest proszony o zaakceptowanie projektu. Akceptując projekt Zamawiający oświadcza, że spełnia on jego oczekiwania, a błędy, o których mowa w § 2 6 nie występują.
 10. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów (dane do zaproszeń, listy gości, zdjęcia itp.) do wysłania projektu zaproszenia oraz od zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego do zakończenia wykonywania zlecenia.
 11. Orientacyjny czas realizacji zamówienia jest podany przy opisie każdego wzoru zaproszenia. Istnieje także możliwość realizacji zamówienia w trybie ekspresowym, (do 3 dni roboczych) jednak jest to dodatkowo płatne (50% wartości zamówienia, nie mniej niż 20 zł).
 12. Dopuszczalna tolerancja braku zgodności wymiarów z podanymi może wynieść 4%.
 .

§ 3 Płatności

 .
 1. Przygotowanie projektu rozpoczynamy w przypadku zamówienia składanego osobiście po otrzymaniu zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia lub w przypadku zamówienia składanego przez Internet wpłaty całości kwoty.
 2. Płatności można dokonać osobiście (gotówka, karta płatnicza) lub przelewem na konto:
   .
Captor Marek Łodyga
ul. Mireckiego 13A/7D
05-300 Mińsk Mazowiecki
nr konta: 30 1020 4476 0000 8902 0143 5791
Bank: PKO BP
 .
 1. Jeśli Zamawiający chce otrzymać fakturę, powinien o tym fakcie poinformować uprzednio Wykonawcę, jednak najpóźniej w momencie akceptacji projektu.

  .

§ 4 Odbiór osobisty

 .
 1. Wykonane zaproszenia można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub wysyłkowo (kurier).
 2. Termin odbioru należy uzgodnić telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Przy odbiorze osobistym należy przedstawić dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi w treści zaproszenia lub przedstawić potwierdzenie wpłaty.
 4. Nie wysyłamy przesyłek pobraniowych.

.

§ 5 Dostawa

.

 1. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze.
 2. Uszkodzenia wynikłe w transporcie będą uwzględniane wyłącznie w przypadku, gdy dostarczona paczka została sprawdzona przy kurierze oraz został sporządzony protokół szkody. Prosimy również o wykonanie zdjęć przesyłki, aby przyspieszyć proces reklamacji.
 .

§ 6 Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

.
 1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach takich jak błędy w danych zawartych w treści zaproszenia, błędy ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne, literówki, czy też niskiej jakości dostarczone zdjęcia.
 2. Wszystkie produkty są ręcznie wykańczane i mogą nieznacznie różnić się od siebie, co nie może być przedmiotem reklamacji.
 3. Kolorystyka zaproszeń (papiery i druk) może odbiegać od wyświetlanej na ekranach komputerów/telewizorów/telefonów/tabletów. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice pomiędzy wyświetlanym zdjęciem, a produktem finalnym. W razie wątpliwości prosimy obejrzeć zaproszenia w siedzibie naszej firmy lub zamówić próbki.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niewłaściwego przygotowania plików przez Zamawiającego.

.
§ 7 Reklamacje

.
 1. Podstawą reklamacji mogą być wady produktu powstałe z winy Wykonawcy lub gdy otrzymany produkt odbiega od zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu.
 2. Jeśli w otrzymanych produktach Zamawiający stwierdzi wady, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Wykonawcę (w terminie do 7 dni roboczych), aby ustalić dalszy plan przebiegu reklamacji.
 3. W przypadku zamówienia składanego przez Internet reklamowany produkt należy dostarczyć osobiście lub odesłać należycie zabezpieczony przesyłką poleconą na własny koszt wraz z protokołem reklamacyjnym (pobierz) oraz dowodem sprzedaży lub jego kopią. W przypadku uznania reklamacji koszty związane z wysyłką produktu zostaną zwrócone.
 4. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni roboczych.
.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 .
 1. Z racji na w pełni personalizowany charakter produktu po dokonaniu płatności Wykonawca nie zwraca otrzymanej płatności.
 .

§ 9 Postanowienia końcowe

 .
 1. Składając zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zlecenia z należytą starannością.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Firmy NASZESLUBNE.PL w celu realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.
 5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia.
 6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.

 

Ostatnia aktualizacja 16.12.2017 r.

 

Ankieta – ocena Klienta

 .